فهرست دوره های همایش
سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
تاریخ برگزاری 1398/10/04
تارگاه https://rcrdu.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=98d478a
رایانامه ccr.abzums@gmail.com
تلفن ۰۲۶۳۴۵۷۰۰۳۰
نشانی کرج، حصارک، مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی، واحد توسعه تحقیقات بالینی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/10/3
تاریخ ارسال مقالات
1398/6/31
تاریخ برگزاری
1398/10/04