فهرست دوره های همایش
دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
برگزارکننده  دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تاریخ برگزاری 1398/07/17
تارگاه
رایانامه  wave3@kaums.ac.ir
تلفن ۰۳۱۵۵۵۴۰۰۲۱
نشانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/7/16
تاریخ ارسال مقالات
1398/5/30
تاریخ برگزاری
1398/07/17