فهرست دوره های همایش
همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی
برگزارکننده مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی - مشهد
تاریخ برگزاری 1398/06/26
تارگاه http://cong-ebcnm2019.mums.ac.ir/fa/
رایانامه ebcnm@mums.ac.ir
تلفن ۰۵۱۳۸۵۹۱۵۱۱
نشانی مشهد، خیابان دانشگاه، چهارراه دکترا، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی، کدپستی: 9137913199
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/4/26
تاریخ برگزاری
1398/06/26