فهرست دوره های همایش
اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی ارتش
تاریخ برگزاری 1398/10/10
تارگاه bioelectromagnetics.cnf.ir/fa/
رایانامه research.paramedical@gmail.com
تلفن ۰۲۱۴۳۸۲۲۴۴۹
نشانی خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پیراپزشکی، معاونت پژوهش
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/9/30
تاریخ برگزاری
1398/10/10