فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
برگزارکننده موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
تاریخ برگزاری ۲۸ آذر ۱۳۹۸ //
تارگاه http://icocs.ir/fa/index.php
رایانامه
تلفن -۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۷
نشانی تهران - دانشگاه تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
۲۸ آذر ۱۳۹۸ //