فهرست دوره های همایش
هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
برگزارکننده مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند
تاریخ برگزاری 1397/12/11
تارگاه http://gpaconf.ir/fa/
رایانامه info@gpaconf.ir
تلفن 02177491332
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/12/9
تاریخ ارسال مقالات
1397/12/9
تاریخ برگزاری
1397/12/11