فهرست دوره های همایش
هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
برگزارکننده دانشگاه شهید بهشتی-انجمن علمی هوای پاک ایران
تاریخ برگزاری 1397/10/24
تارگاه http://conf.sbu.ac.ir
رایانامه F_ahmadzade@sbu.ac.ir
تلفن 021۲۲۴۳۱۹۷۱
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/10/21
تاریخ ارسال مقالات
1397/10/22
تاریخ برگزاری
1397/10/24