فهرست دوره های همایش
اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
برگزارکننده موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
تاریخ برگزاری 1397/10/21
تارگاه http://muconf.ir/
رایانامه info@muconf.ir
تلفن 09355366739
نشانی شیروان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/10/18
تاریخ ارسال مقالات
1397/10/19
تاریخ برگزاری
1397/10/21