فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی مجازی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار
برگزارکننده شهرداری کاشمر
تاریخ برگزاری 1397/09/30
تارگاه http://ncium.ir/fa/
رایانامه Ncium.ir@gmail.com
تلفن 05155224489
نشانی خراسان رضوي، شهرستان كاشمر، خيابان 15 خرداد، 15خرداد5، شهرداري كاشمر، دبيرخانه کنفرانس ملي ايده هاي نوين در مديرت شهري
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/9/27
تاریخ ارسال مقالات
1397/9/28
تاریخ برگزاری
1397/09/30