فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
برگزارکننده دانشگاه فسا
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://conf.fasau.ac.ir/geoenv1/fa/
رایانامه conf.geoenv1@gmail.com
تلفن 07153340177
نشانی فسا
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05