فهرست دوره های همایش
هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
برگزارکننده دانشگاه یزد - انجمن علوم ومهندسی منابع آب ایران
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://www.7wrmc.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی یزد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05