فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
برگزارکننده موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05