فهرست دوره های همایش
همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص
برگزارکننده دانشگاه فرهنگیان اصفهان
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://hke.te.cfu.ac.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی اصفهان - دانشگاه فرهنگیان اصفهان - پردیس شهید باهنر اصفهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05