فهرست دوره های همایش
کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی مشهد-موسسه آموزش عالی کاویان
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه http://pash2018.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05