فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا
برگزارکننده دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ برگزاری 1397/02/05
تارگاه https://www.symposia.ir/WACOWC01
رایانامه .
تلفن .
نشانی اصفهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/3
تاریخ برگزاری
1397/02/05