فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس سراسری بررسی نقش مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان هرمزگان
تاریخ برگزاری 1397/02/04
تارگاه http://came2018.com/
رایانامه .
تلفن .
نشانی هرمزگان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/2
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/2
تاریخ برگزاری
1397/02/04