فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
برگزارکننده دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تاریخ برگزاری 1397/02/01
تارگاه http://www.ncme.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی قزوین
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/30
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/30
تاریخ برگزاری
1397/02/01