فهرست دوره های همایش
همایش زن در پهنۀ فرهنگ و تمدن غرب ایران (تاریخ محلی ۲)
برگزارکننده انجمن زنان پژوهشگر تاریخ
تاریخ برگزاری 1397/02/01
تارگاه https://www.symposia.ir/ZANANEGHARB01
رایانامه .
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/30
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/30
تاریخ برگزاری
1397/02/01