فهرست دوره های همایش
هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران
برگزارکننده انجمن علمی چشم پزشکی ایران
تاریخ برگزاری 1397/01/30
تارگاه http://www.medcongress.ir/post/1301
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/28
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/28
تاریخ برگزاری
1397/01/30