فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
برگزارکننده موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
تاریخ برگزاری 1397/01/30
تارگاه http://www.ircce.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی مازندران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/28
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/28
تاریخ برگزاری
1397/01/30