فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها
برگزارکننده دانشگاه تبریز
تاریخ برگزاری 1397/01/29
تارگاه http://fa.ims.ir/index.php/2012-09-21-16-46-21/246-1st-boundaryvalue
رایانامه .
تلفن .
نشانی کیش
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/27
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/27
تاریخ برگزاری
1397/01/29