فهرست دوره های همایش
همایش بین المللی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی
برگزارکننده دانشگاه پیام نور
تاریخ برگزاری 1396/12/19
تارگاه www.ncch.ir
رایانامه info@ncch.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/10
تاریخ برگزاری
1396/12/19