فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
برگزارکننده شرکت فناوران یکتا هوشمند اهورا - دانشگاه جرجیا و با مشارکت دانشگاه های ایران
تاریخ برگزاری 1397/01/11
تارگاه http://www.icmet.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی شهر تفلیس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/9
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/9
تاریخ برگزاری
1397/01/11