فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری 1396/12/28
تارگاه http://www.eng2018.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی ترکیه
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/26
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/26
تاریخ برگزاری
1396/12/28