فهرست دوره های همایش
کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری 1396/12/25
تارگاه http://management2018.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/23
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/23
تاریخ برگزاری
1396/12/25