فهرست دوره های همایش
همایش توسعه شهرستان علی آباد کتول
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
تاریخ برگزاری 1396/12/23
تارگاه http://da2018.aliabadiau.ac.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی علی آباد کتول
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/21
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/21
تاریخ برگزاری
1396/12/23