فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
برگزارکننده دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ برگزاری 1396/12/21
تارگاه https://idnc.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی اهواز
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/19
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/19
تاریخ برگزاری
1396/12/21