فهرست دوره های همایش
همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان
برگزارکننده موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش
تاریخ برگزاری 1396/12/18
تارگاه http://aconf.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/16
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/16
تاریخ برگزاری
1396/12/18