فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر
تاریخ برگزاری 1396/12/17
تارگاه http://motaharconf1.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/15
تاریخ برگزاری
1396/12/17