فهرست دوره های همایش
همایش کشوری دانش موضوعی-تربیتی (دانش آموزش محتوا): آموزش دینی و قرآن ابتدایی
برگزارکننده دانشگاه فرهنگیان استان قم
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه http://reconf.te.cfu.ac.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی قم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16