فهرست دوره های همایش
کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
برگزارکننده مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس - انجمن مدیریت صنعتی
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه http://dtconference.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16