فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر
برگزارکننده موسسه صنعت برق -دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی پارس آباد1
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی اردبیل
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16