فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی شهریار
تاریخ برگزاری 1396/12/15
تارگاه http://agriculture2018.com/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی کرج
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/13
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/13
تاریخ برگزاری
1396/12/15