فهرست دوره های همایش
چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی
برگزارکننده انجمن خدمات مهندسی اصفهان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
تاریخ برگزاری 1396/12/13
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی اصفهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/11
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/11
تاریخ برگزاری
1396/12/13