فهرست دوره های همایش
كنفرانس بين المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ايران و جهان عرب
برگزارکننده دانشگاه كاشان
تاریخ برگزاری 1397/02/22
تارگاه www.irarconf.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی کاشان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/20
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/20
تاریخ برگزاری
1397/02/22