فهرست دوره های همایش
دانش موضوعی- تربيتی آموزشی دانش محتوا آموزش علوم ابتدایی
برگزارکننده دانشگاه فرهنگيان استان اردبيل
تاریخ برگزاری 1397/01/30
تارگاه scconf.te.cfu.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی اردبیل
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/28
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/28
تاریخ برگزاری
1397/01/30