فهرست دوره های همایش
همايش ملی كاربردهای فناوری نانو در صنايع بالا دستی نفت و گاز
برگزارکننده پژوهشگاه صنعت نفت
تاریخ برگزاری 1397/01/29
تارگاه www.inuc.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهزان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/27
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/27
تاریخ برگزاری
1397/01/29