فهرست دوره های همایش
كنگره بين المللی استراتژی های پيشگيری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بيمار
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشكی مشهد
تاریخ برگزاری 1397/01/28
تارگاه http://cong-phcai2018.mums.ac.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/26
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/26
تاریخ برگزاری
1397/01/28