فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی
برگزارکننده دانشگاه پیام نور
تاریخ برگزاری 1396/04/15
تارگاه www.icoh.ir
رایانامه info@icoh.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : برگزار شده
تاریخ ثبت نام
1396/4/6
تاریخ ارسال مقالات
1396/4/8
تاریخ برگزاری
1396/04/15