فهرست دوره های همایش
همايش ملی مهندسی ايمنی و مديريت HSE
برگزارکننده دانشگاه صنعتی شريف
تاریخ برگزاری 1396/12/15
تارگاه http://www.cpslconf.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/13
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/13
تاریخ برگزاری
1396/12/15