فهرست دوره های همایش
كنگره ملی روان شناسی ايران (مديريت رفتارهای تهاجمی و تقويت امنيت اجتماعی)
برگزارکننده دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری 1396/12/09
تارگاه https://ncp.ut.ac.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/7
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/7
تاریخ برگزاری
1396/12/09