فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس پژوهش در مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع
برگزارکننده دانشگاه پیام نور
تاریخ برگزاری //
تارگاه www.mae.isdi.ir
رایانامه mie@isdi.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//