فهرست دوره های همایش
تازه های آموزشی تالاسمی
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشكی و خدمان بهداشتی درمانی فارس
تاریخ برگزاری 1397/02/20
تارگاه http://thalassemia.sums.ac.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی شیراز
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/18
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/18
تاریخ برگزاری
1397/02/20