فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس پژوهش در فقه حقوق و علوم جزا
برگزارکننده دانشگاه ازاد اسلامی
تاریخ برگزاری //
تارگاه www.law.isdi.ir
رایانامه law@isdi.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//