فهرست دوره های همایش
همايش پژوهش های نوين در علوم دامی
برگزارکننده دانشگاه بيرجند
تاریخ برگزاری 1397/01/22
تارگاه http://www.sid.ir/Fa/Seminar/www.conf.birjand.ac.ir/NCARAS2
رایانامه .
تلفن .
نشانی بیرجند
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/20
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/20
تاریخ برگزاری
1397/01/22