فهرست دوره های همایش
همايش ملی مديريت و اقتصاد با رويكرد اقتصاد مقاومتی
برگزارکننده دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوی
تاریخ برگزاری 1396/12/24
تارگاه http://www.rmce.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی مشهد مقدس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/22
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/22
تاریخ برگزاری
1396/12/24