فهرست دوره های همایش
همايش انجمن علمی مديريت ورزشی ايران
برگزارکننده دانشگاه پيام نور تهران
تاریخ برگزاری 1396/12/17
تارگاه http://conference.pnu.ac.ir/3rdsport/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/15
تاریخ برگزاری
1396/12/17