فهرست دوره های همایش
همايش ملی پژوهش های زبان و ادبيات فارسی
برگزارکننده دانشگاه بيرجند
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه http://www.conf.birjand.ac.ir/Conference9/
رایانامه .
تلفن .
نشانی بیرجند
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16