فهرست دوره های همایش
كنفرانس انرژی های تجديد ناپذير و توليد پراكنده ايران
برگزارکننده دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان
تاریخ برگزاری 1396/12/16
تارگاه http://icredg2018.azaruniv.ac.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تبریز
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/14
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/14
تاریخ برگزاری
1396/12/16