فهرست دوره های همایش
كنفرانس ملی زلزله و مديريت ريسک
برگزارکننده دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری 1396/12/14
تارگاه http://eqconf.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/12
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/12
تاریخ برگزاری
1396/12/14